Algemene voorwaarden zakelijke markt

Algemene voorwaarden het hellend dak voor consumenten, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895

 

1. WERKINGSSFEER

Lid 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de opdrachtgever en een lid van Het Hellend Dak(opdrachtnemer) opgestelde aanbiedingen en tussen hem (opdrachtnemer) en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Lid 2
In deze voorwaarden wordt verstaan onder het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden inclusief eventueel ontwerp en/of de leveringen.

 

2. AANBOD/DEOFFERTE

Lid 1.
Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Lid 2.
Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingmethode: aanneming (vaste aanneemsom) of regie.

Lid 3.
De van het aanbod deel uitmakende documenten als tekeningen en beschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend. Zij blijven eigendom van de opdrachtnemer. Zonder zijn toestemming mogen zij niet worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld dan wel op andere wijze openbaar gemaakt.

Lid 4.
Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt is hij verplicht terstond alle in het vorige lid bedoelde gegevens terug te geven.

Lid 5.
De opdrachtnemer is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk hierop heeft gewezen.

 

3. TOTSTANDKOMINGVANDEOVEREENKOMST

Voor het geval het aanbod van de opdrachtnemer wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat de opdrachtnemer hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt, hetzij de opdrachtnemer met de uitvoering van het werk aanvangt.

 

4. VERPLICHTINGENVANDEOPDRACHTNEMER

Lid 1
De opdrachtnemer neemt bij uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen de datum van het aanbod en de oplevering van het werk zullen als meerwerk worden verrekend.

Lid 2
De opdrachtnemer verstrekt de opdrachtgever duidelijke informatie over het lossen van de materialen, zodat de opdrachtgever ervoor zorgt dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is.

Lid 3
Tijdelijke voorzieningen, door de opdrachtnemer aangebracht, worden door hem bij het einde van het werk verwijderd.

 

5. VERPLICHTINGENVANDEOPDRACHTGEVER

Lid 1
De opdrachtgever is jegens opdrachtnemer verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de voor de opdrachtnemer gebruikelijke werktijden en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere voorschriften.

Lid 2
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen als vergunningen en ontheffingen en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.

Lid 3
De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de uitvoering daarvan benodigde energie. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Lid 4
De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in het vorige lid ontstaat, dan is, mocht de opdrachtnemer hierdoor schade lijden, de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

Lid 5
Indien de aanvang en/of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is dan dient de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade evenzo door de opdrachtgever te worden vergoed.

Lid 6
De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en/of uitvoeringsvoorschriften.

Lid 7
De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst, te wijten aan de door opdrachtgever voorgeschreven hulppersonen.

Lid 8
De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.

Lid 9
De opdrachtgever draagt het risico voor het van de opdrachtnemer afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door opdrachtgever is goedgekeurd.

Lid 10
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schade als gevolg van inbreuk op de intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Lid 11
De opdrachtgever staat de opdrachtnemer toe namens hem aanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

 

6. VERREKENINGVANMEER-EN MINDERWERK

Lid 1
Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
– ingeval van bestekswijzigingen (wijziging in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
– ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
– in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald

Lid 2
Elk van de totalen respectievelijk het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als gevolg van de bestekswijzigingen mag niet meer bedragen dan 15% van de aanneemsom.

Lid 3
Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen betalingstermijn overeengekomen dan na voltooiing van het werk.

Lid 4
Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening. Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft heeft de opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen de totalen.

Lid 5
Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van de opdrachtnemer op verrekening daarvan onverlet.

Lid 6
Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan opdrachtnemer worden verrekend als meerwerk.

7. OVERMACHT
Ingeval van overmacht is de opdrachtnemer bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door hem gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

8. OPLEVERING

Lid 1
De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij verwachte overschrijding van de levertijd zal opdrachtnemer in overleg treden met opdrachtgever.

Lid 2
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
– hetzij wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
– hetzij wanneer acht kalenderdagen zijn verstreken nadat de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
– hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Lid 3
Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de eventuele garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden zullen de oplevering niet in de weg staan.

Lid 4
Oplevering ontslaat opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid voor gebreken, die de opdrachtgever tot op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Lid 5
Als gevolg van de oplevering gaat het risico van het werk over van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever.

 

9. BETALING

Lid 1
Na het sluiten van de overeenkomst is de opdrachtnemer gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen.

 

Lid 2
Betaling kan naar keuze van opdrachtnemer in termijnen in evenredigheid met de voortgang (regie) of tijdsduur (aanneming) van het werk plaatsvinden.

Lid 3
Bij de prijsvormingmethode regie dient betaling telkens plaats te vinden uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na verzending van de factuur. Vooruitbetaling geschiedt uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst.

Lid 4
Bij de prijsvormingmethode aanneming kan de opdrachtnemer betaling in termijnen vorderen, naar rato van de voortgang van het werk. In ieder geval is opdrachtnemer gerechtigd om, vóór aanvang van het werk, een eerste termijn tot een bedrag gelijk aan 20% van de overeengekomen aanneemsom in rekening te brengen. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 kalenderdagen na verzending van de factuur, tenzij partijen anders overeenkomen.

Lid 5
Indien betaling niet tijdig is verricht verkeert de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtnemer bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de hem verder toekomende rechten. Opdrachtnemer is bevoegd, zonder nadere ingebrekestelling, tot invordering over te gaan. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij opdrachtnemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.

Lid 6
Over de tijd dat opdrachtgever met de betaling in verzuim is kan de opdrachtnemer rente in rekening brengen gelijk aan de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119a BW. Een betaling strekt allereerst in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op de opeisbare rekeningen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op latere rekeningen.

 

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De opdrachtnemer blijft eigenaar van alle zaken, zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst, met inbegrip van hetgeen opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht zijn dan wel worden.

 

11.AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

Lid 1
Binnen de grenzen van de navolgende bepalingen verbindt de opdrachtnemer zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden na oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen.

Lid 2
Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder de normale bedrijfsomstandigheden en bij een juist gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door opdrachtgever, aan veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken, waarvoor opdrachtgever zelf aansprakelijk is. Om zich op de rechten hieruit voortvloeiende te kunnen beroepen dient de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen en aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan (verwijtbare) fouten van de opdrachtnemer en alle medewerking verlenen om de opdrachtnemer in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. Voorts staat opdrachtnemer gedurende een periode van vijf jaren te rekenen vanaf de oplevering in voor de regendichtheid van de dakbedekking, tenzij in de overeenkomst van deze termijn is afgeweken.

Lid 3
Opdrachtnemer staat ervoor in dat het in het kader van de onderhavige overeenkomst geleverde voldoet aan de daarvoor geldende Nederlandse normen. Voor de door opdrachtnemer geleverde producten verstrekt zij slechts garantie aan opdrachtgever indien en voor zover zij een garantie van haar leveranciers heeft verkregen.

Lid 4
De opdrachtnemer sluit, behoudens de verplichting tot herstel van gebreken die onder de garantie vallen, elke aansprakelijkheid uit, waaronder ook die voor letsel- en bedrijfsschade, behoudens voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij leidinggevenden en/of ondergeschikten van de opdrachtnemer.

Lid 5
De garantieverplichtingen van de opdrachtnemer worden opgeschort door elke niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door de opdrachtgever van de verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst. De opdrachtgever kan eerst na volledige betaling van de openstaande facturen, vervallen renten en kosten, aanspraak maken op nakoming van de garantie.

 

12. VERZEKERING

Opdrachtgever zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de werkzaamheden waarop/waaraan door hem werkzaamheden worden verricht, met inbegrip van de prestatie van opdrachtgever, afdoende verzekeren en verzekerd houden tot aan de oplevering van het werk en wanneer er een onderhoudstermijn is overeengekomen, eveneens gedurende de onderhoudstermijn. Zo mogelijk zal verzekering geschieden op een CAR-polis. Voorts zal opdrachtnemer een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afsluiten.

 

13.AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER

Lid 1
Vóór de oplevering: de opdrachtnemer herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die ontstaat alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt.

Lid 2
Tijdens de uitvoering: de opdrachtnemer is aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van de opdrachtnemer of van door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

Lid 3
Na de oplevering: de opdrachtnemer is niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn garantieverplichtingen. Hij is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade, indien deze schade door zijn verzekering wordt gedekt.

 

14. OMVANG VAN DE SCHADEVERGOEDING

Lid 1
Is de opdrachtnemer gehouden tot schadevergoeding dan zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de hierboven genoemde schaden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

Lid 2
De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer ingevolge deze voorwaarden verjaart na verloop van één jaar, nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

 

15 SLOTBEPALINGEN

Lid 1
Voor het geval in deze voorwaarden hiervan niet wordt afgeweken zijn op alle door de opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten en op de uitvoering en nakoming daarvan van toepassing de UAV 1989.

Lid 4
Op de onderhavige overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden berecht door de rechtbank in de plaats of het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten? Wij komen graag met u in contact om u te adviseren en een passend voorstel uit te werken. Voor een geheel vrijblijvend maatwerkadvies, kunt u contact opnemen via ons formulier.