Algemene voorwaarden particulieren

Algemene voorwaarden het hellend dak voor consumenten, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895

1. WERKINGSSFEER
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen een consument en een lid van Het Hellend Dak overeengekomen werk met betrekking tot het leveren en/of aanbrengen van een dakbedekking.

 

2. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument:
opdrachtgever in de vorm van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefent van een beroep of bedrijf.
Opdrachtnemer:
een lid van de vereniging Het Hellend Dak aan wie de opdracht wordt verleend.
Werk:
het totaal van de tussen de consument en de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de opdrachtnemer geleverde materialen.
Meer- en minderwerk:
door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.
Stelpost:
een als zodanig in het aanbod c.q. de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldsbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven mogen worden gebracht, waarbij het geldsbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldsbedrag kan worden gerealiseerd.
Onderhoudsperiode:
periode na oplevering van het werk en voor aanvang van de garantietermijn waarbinnen de opdrachtnemer opleveringsgebreken en bij hem door de consument binnen die periode gemelde gebreken waarvoor hij aansprakelijk is, herstelt.

 

3. AANBOD
Lid 1
Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Opdrachtnemer kan zijn aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld dan is het aanbod vervallen indien de consument na verloop van twee weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat opdrachtnemer daarvoor een nadere mededeling dient te doen. Een door opdrachtnemer gedaan mondeling aanbod moet onmiddellijk worden aanvaard door degene tot wie het gericht is, anders is het vervallen, tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk laat weten dat dit niet het geval is.
Lid 2
Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
Lid 3
Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht..
Lid4
Bij de prijsvormingmethode regie doet de opdrachtnemer een opgave van de prijsfactoren (onder andere uurtarief en de eenheidsprijzen voor de benodigde materialen).
Lid 5
Indien de consument het aanbod niet accepteert mag de opdrachtnemer de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod in rekening brengen. Dat mag alleen maar als de opdrachtnemer de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte heeft gesteld van deze kosten. De hoogte van deze kosten moet met een bedrag aangeduid worden.
Lid 6
Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 

4.TOTSTANDKOMEN VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk schriftelijk. Wanneer de consument het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt de opdrachtnemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk.

 

5. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER
Lid 1
De opdrachtnemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.
Lid 2
De opdrachtnemer neemt bij uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de consument worden doorberekend, mits de opdrachtnemer aantoont dat hij op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.
Lid 3
De opdrachtnemer is verplicht de consument te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;
– gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument
ter beschikking zijn gesteld;
– onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens.
Al het voorgaande voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan de opdrachtnemer openbaren en de opdrachtnemer ter zake deskundig moet worden geacht.
Lid 4
De opdrachtnemer is verplicht het werk adequaat te verzekeren.
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem niet kan worden toegerekend, tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 

6. VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT
Lid 1
De consument stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
Lid 2
De consument zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen als vergunningen en ontheffingen en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De opdrachtnemer geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.
Lid 3
De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde water en energie. De kosten hiervan zijn voor rekening van de consument.
Lid 4
De consument stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid de materialen af te leveren en op te slaan. Opslag geschiedt voor risico van de consument, tenzij opdrachtnemer de opslag kan verzekeren.
Lid 5
De consument dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dan dient de consument de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen en dient hij de daarmee voor de opdrachtnemer verband houdende schade te vergoeden.
Lid 6
De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
– gebreken aan de zaak, waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn
gesteld.

 

7. VERTRAGING
Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De consument kan er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen, indien de opdrachtnemer gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De consument is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten. Daarbij heeft de consument recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De consument mag dit verrekenen met hetgeen hij aan de opdrachtnemer nog verschuldigd is.

8. BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT
Lid 1
De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
Lid 2
Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de opdrachtnemer verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
Lid 3
De consument zal aan de opdrachtnemer de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in het vorige lid bedoelde vergoedingen alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd, waarbij geen aanneemsom is vastgesteld, vergoedt de consument aan de opdrachtnemer de door de opdrachtnemer aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de hierboven bedoelde vergoedingen, de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de opdrachtnemer over het gehele werk zou hebben genoten.

 

9. MEER- EN MINDERWERK
Lid 1
Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kan de consument, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meer- en minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom. Ingeval van door de consument opgedragen meerwerk kan de opdrachtnemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.
Lid 2
Als de som van de uitgaven die ten laste van de stelpost worden gedaan hoger of lager blijkt dan het bedrag van die stelpost wordt de afwijking daarvan verrekend als zijnde meer- of minderwerk.
Lid 3
Het ontbreken van een document laat aanspraken van de opdrachtnemer respectievelijk consument op verrekening van meer respectievelijk minderwerk onverlet. In dat geval berust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.

 

10. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen dient de opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de consument.
Indien de opdrachtnemer de consument niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist. Eventuele extra kosten die de opdrachtnemer moet maken in verband met onvoorziene omstandigheden die onmiddellijk handelen vereisen en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed.
Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

 

11. OVERMACHT
Wordt de uitvoering van het werk voor de opdrachtnemer onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

 

12. OPLEVERING
Lid 1
Het werk is opgeleverd wanneer de opdrachtnemer aan de consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
Lid 2
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
– hetzij wanneer 8 kalenderdagen zijn verstreken nadat de consument van de
opdrachtnemer de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en de
consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
– hetzij wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan de ingebruikneming
verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is;
lid 3
Na oplevering geldt een onderhoudsperiode van één maand, tenzij een langere onderhoudsperiode is overeengekomen. De opdrachtnemer verplicht zich in de onderhoudsperiode de bij de oplevering geconstateerde tekortkomingen en de in de onderhoudsperiode gemelde tekortkomingen, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zo spoedig mogelijk te herstellen.

 

13. UITSTEL EN OVERSCHRIJDING OPLEVERINGSDATUM
De opdrachtnemer heeft recht op uitstel van de opleveringsdatum indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd tengevolge van omstandigheden die voor risico van de consument komen, waaronder begrepen onwerkbaar weer. De opdrachtnemer zal een nieuwe opleveringsdatum aan de consument mededelen.

 

14. EINDAFREKENING
Lid 1
Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de opdrachtnemer bij de consument de eindafrekening in.
Lid 2
Ingeval van toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
Lid 3
Ingeval van toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft de opdrachtnemer een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs niet meer dan 15% worden overschreden, tenzij de opdrachtnemer de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.
Lid 4
Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de rekening, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

15. BETALING
Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient dan in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 kalenderdagen na ontvangst van de rekening, zulks tenzij partijen anders overeenkomen. Is betaling in termijnen overeengekomen en komt de opdrachtnemer zijn verplichting ter zake van de voortzetting van het werk niet na dan heeft de consument de bevoegdheid de betaling van een termijn op te schorten.

 

16. NIET NAKOMEN BETALINGSVERPLICHTING
Lid 1
Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingstermijn één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
Lid 2
Over de betaling die niet tijdig is verricht kan de opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge het bepaalde bij artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
Lid 3
De opdrachtnemer is na verloop van de termijn van 14 kalenderdagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Gaat de opdrachtnemer hiertoe over dan zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.
Lid 4
De opdrachtnemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

17. OPSCHORTING VAN BETALING
Lid 1
Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
Lid 2
Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft de opdrachtnemer het recht tot vergoeding van rente over het teveel opgeschorte bedrag.

18. TOEPASSELIJKE RECHT
Lid 1
Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
Lid 2
De bevoegde rechter is de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de consument.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten? Wij komen graag met u in contact om u te adviseren en een passend voorstel uit te werken. Voor een geheel vrijblijvend maatwerkadvies, kunt u contact opnemen via ons formulier.